Home » Gençlik Meclisi Tüzüğü

Gençlik Meclisi Tüzüğü

 

AKYAKA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

Oluşumu :

Gençlik Meclisi 14-25 yaş arasındaki Akyaka’da yaşayan gençlerden oluşan; gençlerin sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik, özgür ortam ve yapıyı ifade eder.

Organları :

Genel Kurul: Genel Kurul, Gençlik Meclisi’nin en yetkili organı olup yılda en az iki defa Ocak ve Eylül aylarında toplanır. Ayrıca Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun kararıyla her zaman olağanüstü toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu oluşturan üyelerin üçte birinin teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul’a Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık divanına ayrıca (1) başkan yardımcısı ve (1) yazman, yürütme kurulu tarafından tayin edilir.

Toplantı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder.

Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar. Genel Kurul tutanakları dosyalanır.

Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.

Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Organlar için, Genel Kurul üyesi her temsilci aday olabilir.

Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Genel Kurul toplantılarına gerekçesiz 3 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer.

Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul üyelerini, Yürütme Kurulu’na bildirerek değiştirebilirler.

Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 5 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.

Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’na toplantıdan 24 saat öncesine kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yürütme Kurulu, yazılı gelen bu talepleri Genel Kurul’a sunar. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.

Yürütme Kurulu : Yürütme Kurulu, gençlik meclisi üyeleri arasından birinci dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilen 9 kişiden oluşur. Yürütme kurulu seçim sonrası yapacağı ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sekreter seçer.

Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Üyeliği düşen veya istifa eden yürütme kurulu üyesinin yerine sıradaki yedek üye alınır.

Başkan : Gençlik meclisi yürütme kurulu tarafından, yürütme kurulu üyeleri arasından seçilir. Gençlik Meclisi başkanı kent konseyi yürütme kurulunun doğal üyesidir. Gençlik meclisini temsil eder.

Başkan Yardımcısı : Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın tüm görevlerini yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

Sekreter : Gençlik meclisi sekreteri, gençlik meclisinin iç işleyişini, yazışmalarını yapar, düzenler, arşivini tutar. Başkanın ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, başkanın ve başkan yardımcısının tüm görevlerini sekreter yürütür. Bu durumda; yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

Gençlik Meclisinin Görevleri

1. Gençlerin iş, siyaset, kültür,spor vb. alanlarda söz sahibi olması,

2. Gençlerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,

3. Genç insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla gençlerin sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,

4. Gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,

5. Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeye ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasına destek olmak,

.6. Kentsel hizmetlerde gençliğin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve hükümet ortaklığını geliştirmek,

7. Yurt içinde ve dışında aynı amaçla kurulmuş diğer gençlik meclisleri, dernekleri, spor klüpleri, sanat kurumları ve kuruluşları, eğitim ve sağlık kurumları vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak gençlik sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,

8. Gençlerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,

9. Gençlere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Çalışma İlkeleri

1. Gençlik Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.

2. Gençlik Meclisi, herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.

3. Gençlik Meclisinin çalışma yöntemleri ve esasları Kent Konseyi’nin yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.

4. Gençlik Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütürler.

5. Gençlik Meclisi’nde oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine ve kurumlara sunulur.